• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Doebaloe, Doebaloe is onderdeel van Tumbili automatisering gevestigd op de Rontgenstraat 113, 1223 LW te Hilversum, Nederland. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 32166870.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de pre-contractuele rechtsbetrekkingen, aanbiedingen offertes en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (eventueel stilzwijgend tot stand gekomen) doorlopende en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever aan Doebaloe.

1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Hetgeen deze algemene voorwaarden bepalen geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Doebaloe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

2. INFORMATIEVERSTREKKING

2.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Doebaloe mogelijk te maken zal opdrachtgever Doebaloe steeds tijdig alle door Doebaloe nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Doebaloe verstrekte gegevens waarop Doebaloe zijn aanbieding baseert.

3. GEHEIMHOUDING

3.1 De tussen partijen verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts gebruikt met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. Beide partijen zullen geen verkregen vertrouwelijke informatie over de andere partij verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe op grond van wettelijke bepalingen toe gedwongen kunnen worden.

4. MATERIAALGEBRUIK

4.1 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

4.2 Zolang opdrachtgever naar de mening van Doebaloe niet de vereiste gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers verschaft, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Doebaloe het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Doebaloe heeft dan het recht om haar kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.3 Doebaloe draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor door de opdrachtgever ingeschakelde middelen en/of de eventuele tekortkomingen daarvan. Doebaloe is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Doebaloe.

5. PRIJZEN

5.1 De door Doebaloe gehanteerde prijzen worden weergegeven in de offerte/opdrachtbevestiging.

5.2 In geval een offerte méér betreft dan het enkele gebruik van software en vergoeding voor een licentie, dan zijn de geoffreerde kosten gebaseerd op een inschatting van de te verrichten werkzaamheden. Een overschrijdingen tot 10% van de geoffreerde prijs voor werkzaamheden dient daarbij te gelden als ‘begrotingsrisico’, welke marge door Opdrachtgever wordt geaccepteerd.

5.3 Doebaloe heeft het recht haar prijzen jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer CPI van het CBS aan te passen.

6. KWALITEIT

6.1 Doebaloe verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de opdracht en de geldende professionele normen.

6.2 Bij de uitvoering van de opdracht is Doebaloe bevoegd naar eigen inzicht en behoefte gebruik te maken van de diensten van derden.

7. OPLEVERING

7.1 De door Doebaloe voorgelegde (leverings)termijnen en (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.

7.2 Een aanpassing van de wensen van de Opdrachtgever kan leiden tot een aanpassing van de leveringstermijn. Voorts zullen werkzaamheden verricht buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Doebaloe.

7.3 De opdracht wordt geacht te zijn voltooid bij oplevering van de werkzaamheden door Doebaloe aan opdrachtgever.

7.4 Diensten of producten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen reclameert. Niet reclameren binnen deze termijn heeft verval van welke aanspraak dan ook tot gevolg.

7.5 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Doebaloe.

8. TOEGESTAAN GEBRUIK

8.1 Opdrachtgever zal de te leveren software, producten en/of diensten uitsluitend gebruiken conform de in de offerte genoemde wijzen en/of in de daarin genoemde oplagen.

8.2 Doebaloe is gerechtigd om te controleren of het gebruik door Opdrachtgever van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst. Zulks geldt onder meer ten aanzien van de aard van het gebruik en de hoeveelheid gebruikers van geleverde software.

8.3 Doebaloe heeft het recht om de administratie van de Opdrachtgever door een onafhankelijke accountant hierop te laten controleren indien zij dat wenselijk acht.

8.4 Indien blijkt dat sprake is van gebruik door de Opdrachtgever dat van de overeenkomst afwijkt, dan zal Opdrachtgever de door Doebaloe gemaakte (on-)kosten om dat gebruik te constateren vergoeden. Als sprake is van afwijkend gebruik dan zal Opdrachtgever aan Doebaloe een boete betalen ter hoogte van € 1.000 per dag dat het afwijkend gebruik aanhoudt. Tot slot is Doebaloe gerechtigd om haar facturering op passende wijze aan te passen, in dezelfde verhouding als de afwijking zich voordoet.

9. BETALING

9.1 Doebaloe hanteert voor haar facturen een betaaltermijn van 14 dagen.

9.2 Opdrachtgever is in geval van niet-betaling binnen de geldende betaaltermijn in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling door Doebaloe vereist is.

9.3 Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is zij over het openstaand bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.

9.4 Voorts is Opdrachtgever alsdan een vergoeding aan Doebaloe buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden forfaitair gesteld op de Rapport Voorwerk II, doch met een minimum van € 250,00.

9.5 De opdrachtgever verricht de aan de Doebaloe verschuldigde betalingen zonder korting, beroep op compensatie of verrekening, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

9.6 Het is Doebaloe toegestaan om aanvang, uitvoering en/of levering van haar diensten aan opdrachtgever afhankelijk te stellen van betaling van haar facturen. Een opschorting van de werkzaamheden en/of diensten door Doebaloe kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Doebaloe leiden, op welke grond dan ook.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 De door Doebaloe te leveren producten zijn eigendom van Doebaloe. De Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten van de onderhavige software, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Dit recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

10.2 De op (de inhoud van) deze producten rustende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, komen volledig toe aan Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in dat (de inhoud van) het product dat op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid, gedistribueerd of aan derden beschikbaar gesteld mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

10.3 Intellectuele eigendomsrechten die in de uitvoering van deze overeenkomst ontstaan, komen tevens toe aan Doebaloe, tenzij anders afgesproken.

10.4 Het is Doebaloe toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Doebaloe voor claims van rechthebbenden van i) de door haar aan Doebaloe ter beschikking gesteld werkmaterialen (zoals bijvoorbeeld ip-adressen, poortnummers, databanken etc.) en ii) voor aanspraken van derden wegens ongeoorloofd, onrechtmatig en/of inbreukmakend gebruik door Opdrachtgever van de door Doebaloe geleverde producten.

10.6 Doebaloe vrijwaart op haar beurt Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden op de door Doebaloe geleverde producten.

10.7 Het is Doebaloe toegestaan de inhoud te screenen op onregelmatigheden zoals aanstoot houdende of pornografische content.

11. PRIVACY EN BEVEILIGING

11.1 Uitsluitend opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor verwerking van gegevens met gebruikmaking van het door Doebaloe geleverde product.

11.2 Doebaloe maakt gebruik van informatiebeveiliging welke zij passend acht bij de risico’s die redelijkerwijs voorzienbaar zijn bij de opdracht, rekening houdend met de stand van de techniek en de gevoeligheid van de gegevens.

11.3 Indien zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst stelt opdrachtgever aan Doebaloe toegangs- of identificatiecodes ter beschikking. Doebaloe is gerechtigd de aan haar toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Beide partijen behandelen deze toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. Dergelijke codes worden slechts aan geautoriseerde personeelsleden verstrekt.

11.4 Doebaloe is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat derden van toegangs- of identificatiecodes maken.

12. ONTBINDING & OPZEGGING

12.1 Zowel Doebaloe als opdrachtgever kunnen de overeenkomst ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming, doch slechts nadat de andere partij schriftelijk ingebreke werd gesteld en een redelijke termijn verleend is om alsnog correct na te komen.

12.2 Doorlopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen door de Opdrachtgever slechts schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

12.3 Gehele of gedeeltelijke opzegging van de overeenkomst kan door elk der partijen geschieden, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang mits schriftelijk in geval van: i) surséance van betaling ii) een ingediende faillissementsaanvraag, iii) liquidatie van de onderneming en iv) indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Partijen zijn na een dergelijke beëindiging nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

12.4 Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege en direct.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Doebaloe is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van uitvoering van de overeenkomst. Slechts indien sprake is van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid zijdens Doebaloe lijdt dit uitzondering.

13.2 De aansprakelijkheid van Doebaloe ten opzichte van de opdrachtgever is in dat geval beperkt tot de directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

13.3 Aansprakelijkheid van Doebaloe voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever is uitgesloten.

13.4 Een aansprakelijkheidsstelling aan Doebaloe dient direct na het ontstaan van wetenschap met (latente) schade schriftelijk gemeld te worden aan Doebaloe. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Doebaloe vervalt indien Opdrachtgever niet binnen zes maanden na ontdekking deze melding aan Doebaloe doet.

14. GARANTIES

14.1 Doebaloe geeft reguliere garanties op de door haar geleverde producten, doch kan niet aangesproken worden voor falen van de technische (hulp-)middelen waar Opdrachtgever gebruik van maakt of andere oorzaken die in de risicosfeer van de Opdrachtgever liggen.

15. OVERMACHT

15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

16. GESCHILLEN

16.1 Op de algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en de daaruit tussen partijen voortvloeiende geschillen, alsmede op de daaraan gerelateerde onderhandelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

16.3 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.